Vo verzii November/2023 systém OBERON prináša niekoľko noviniek. Jednou z najhorúcejších je zapracovanie funkcie Drag&Drop – to znamená možnosti vkladať do programu dokumenty a obrázky jednoduchým uchopením a potiahnutím daného súboru z jeho pôvodného umiestnenia priamo do príslušnej evidencie v OBERON-e.

Ako táto novinka funguje, na čo všetko sa môže použiť a ako môže uľahčiť prácu používateľom OBERON-u – odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v nasledujúcom prehľade.

Čo je to Drag&Drop?

Funkcia Drag&Drop (angl. Potiahni a pusť) predstavuje spôsob interakcie s počítačom, ktorý umožňuje používateľovi presúvať objekty alebo súbory z jedného miesta na druhé pomocou myši (prípadne iného ovládacieho zariadenia). Proces spočíva v umiestnení kurzora na objekt, ktorý chceme presunúť, stlačení a podržaní tlačidla myši, potiahnutí objektu na želané miesto a následnom uvoľnení tlačidla, čím sa objekt presunie na novú pozíciu.

Táto technika sa bežne využíva v rôznych softvérových aplikáciách a na webových stránkach, napríklad pri presúvaní ikon na pracovnej ploche, organizovaní súborov v počítači alebo vytváraní rôznych usporiadaní vo webových editoroch a aplikáciách. Predstavuje používateľsky prívetivý spôsob manipulácie s digitálnymi objektmi, pretože zjednodušuje proces presúvania a organizovania informácií.

Video č. 1: Vloženie prijatej faktúry vo formáte PDF z e-mailu do záväzku v OBERON-e

Drag&Drop v OBERON-e

Ako sme avizovali v úvode článku, jednou z aktuálnych noviniek v OBERON-e je aj zapracovanie funkcie Drag&Drop do jeho používateľského rozhrania. Od aktuálnej verzie programu tak môžu používatelia využívať túto funkciu na veľmi jednoduché a elegantné vkladanie príloh v rôznych formátoch do príslušných evidencií OBERON-u.

Konkrétne možno pomocou tejto techniky vkladať dokumenty a obrázky:

  • do všetkých evidencií, ktorú umožňujú evidovať prílohy (obsahujú tlačidlo Prílohy) – napr. prijatú faktúru k zaevidovanému záväzku, reklamačný formulár k záznamu reklamácie a pod.
  • do skladových kariet (pomocou tlačidla Dokumenty a obrázky) – napr. obrázky pre Pokladnicu OBERON v režime Fast food, obrázky pre internetový obchod, aplikáciu LUKUL atď., ďalej rôzne certifikáty, manuály, záručné listy a pod.

Podporované aplikácie

V zásade platí, že systém OBERON umožňuje vkladať dokumenty a obrázky pomocou funkcie Drag&Drop zo všetkých aplikácií, ktoré túto funkciu podporujú. V OBERON-e tak možno jednoduchým potiahnutím a pustením rýchlo priložiť k dokladu prílohy priamo z e-mailu, obrázky vyhľadané na internete (napr. pomocou vyhľadávača Google), ale aj dokumenty a obrázky z celého radu aplikácií podporovaných systémom Windows, ako sú Messenger, WhatsApp, Discord atď.

Ako to funguje?

Ilustrujme si použitie funkcie Drag&Drop na jednoduchom príklade. Účtovná jednotka do svojej e-mailovej schránky príjme od obchodného partnera e-mailovú správu, ktorá obsahuje faktúru (záväzok), ktorá je k e-mailovej správe pripojená ako príloha vo formáte PDF (pozri Obrázok č. 1).

  1. V prvom kroku odporúčame využiť kombináciu klávesov Win a šípok na umiestnenie formulárov OBERON-u a poštového klienta na protiľahlé strany obrazovky (napr. OBERON vľavo a poštový klient vpravo). To zvýši prehľad pri presúvaní súboru z jednej aplikácie do druhej (použiť možno aj dva monitory s rozšírenou pracovnou plochou).
  2. V OBERON-e otvorte Knihu záväzkov, do ktorej zaevidujte danú faktúru. V dokladovom formulári stlačte tlačidlo Prílohy. Otvorí sa formulár Prílohy dokladu rozdelený rozdeľovacou lištou na ľavú a pravú časť.
  3. V poštovom kliente (napr. MS Outlook, Thunderbird a pod.) otvorte e-mailovú správu, ktorá obsahuje prílohu – faktúru (záväzok) od obchodného partnera.
  4. Nastavte kurzor myši nad súbor prílohy e-mailovej správy. Stlačte a podržte tlačidlo myši a potiahnite súbor prílohy do ľavej časti formulára Prílohy dokladu v OBERON-e. Tlačidlo myši uvoľnite.
  5. Príloha sa vloží do OBERON-u a v pravej časti formulára Prílohy dokladu sa zobrazí jej náhľad.

Problémom nie sú ani veľké obrázky

Obrázky vyhľadané na internete môžu predstavovať relatívne veľké súbory. OBERON si však vie poradiť aj v prípade, že je obrázok, ktorý chceme vložiť do OBERON-u pomocou funkcie Drag&Drop, príliš veľký. Vtedy program obrázok pri vložení aicky zmenší.

Podobne sa vie OBERON vysporiadať aj so situáciou, keď sa pre prílišnú veľkosť obrázka odošle pomocou aplikácie (napr. Discord) len jeho odkaz (image URL). OBERON dokáže aicky stiahnuť z tohto odkazu obrázok, zmenšiť ho (ak je to potrebné) a vložiť do danej evidencie.