Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 eurocentov. Jej cieľom je minimalizovať používanie 1- a 2-eurocentových mincí.

Príjemcovia platieb však aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú naďalej povinní prijímať pri platbách v hotovosti 1- a 2-eurocentové mince. Inými slovami, tieto mince zostanú na Slovensku zákonným platidlom tak, ako zostávajú zákonným platidlom v rámci Európskej únie.

Čo hovorí zákon?

Podľa zákona sa celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov (t. j. do 2,4 eurocentov vrátane), zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov (t. j. od 2,5 eurocentov vrátane), sa zaokrúhľuje nahor.

Zákon ďalej hovorí: „Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti.“

Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa podľa novely zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny sa nebude považovať za porušenie cenovej disciplíny.

Aktualizácia PPEKK aj OBERON-u

Zavedenie zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti na 5 eurocentov si vyžaduje úpravu pokladničných riešení. Dôvodom je skutočnosť, že údaj o zaokrúhlení sa musí uvádzať na pokladničnom doklade (bločku). V dôsledku toho je potrebná tak aktualizácia PPEKK fiškálnych zariadení, ako aj aktualizácia systému OBERON. V systéme OBERON sú nové pravidlá zaokrúhľovania zohľadnené od pripravovanej verzie Jún/2022.

Pri inštalácii firmvéru (PPEKK) fiškálneho zariadenia je vždy potrebné postupovať podľa návodu a servisného programu výrobcu. Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA pri inštalácii firmvéru (verzia 1.4.0.0)postupujte  podľa návodu v téme Pomocníka OBERON Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA – aktualizácia firmvéru.

Pri fiškálnych zariadeniach iných výrobcov sú tak aktualizácia PPEKK, ako aj inštalácia firmvéru spravidla spoplatnené. Pri fiškálnom zariadení eKasa PANDORA je aktualizácia PPEKK zdarma. Ak inštaláciu firmvéru zveríte servisnému technikovi, môže si za tento servisný úkon účtovať poplatok.

Obrázok č. 1: Informácie o zariadení eKasa PANDORA po aktualizácii firmvéru

Príklady zaokrúhľovania

V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko príkladov zaokrúhľovania cien pri platbe v hotovosti podľa novej legislatívnej úpravy.

Príklad 1 – platba v hotovosti

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením: 15,07 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení: 15,05 €.

Príklad 2 – platba v hotovosti s výdavkom

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením: 15,07 €.
Platba v sume 20,00 €.
Výsledná cena nákupu po zaokrúhlení: 15,05 €.
Vrátený výdavok vo výške 4,95 €.

Príklad 3 – kombinácia platby kartou a hotovosťou

Výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením: 15,07 €.
Platba kartou v sume 10,00 €.
Platba v hotovosti pred zaokrúhlením: 5,07 €.
Platba v hotovosti po zaokrúhlení: 5,05 €.

Príklad 4 – vrátenie tovaru

Cena tovaru na vrátenie: 15,07 €.
Suma na pokladničnom doklade po zaokrúhlení: 15,05 €.
Vrátené: 15,05 €.

Najčastejšie otázky a odpovede

V súvislosti s novelou zákona o cenách Finančná správa SR pripravila súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí, ktorý je dostupný na tejto webovej adrese.

Ako je to zo zaokrúhľovaním úhrady faktúru v hotovosti? Bude sa zaokrúhľovať platba v hotovosti za vratné obaly, napr. prepravky? Aké údaje sa budú zasielať do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)? Odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v uvedenom dokumente.

Share this Post