eKasa zariadenia

eKasa Pandora

eKasa PANDORA je certifikované fiškálne zariadenie, ktoré obsahuje v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z. z.) chránené dátové úložisko eKasa PANDORA CHDÚ.

V zmysle zákona je certifikovaná aj softvérová časť, ktorú tvorí pokladničný program eKasa klient eKasa PANDORA PPEKK, ktorý je súčasťou ovládača EXALOGIC CashRegister Manager. ECM je súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u, automaticky sa inštaluje do adresára OBERON\eKasaECM.

ECM ako Windows aplikácia beží v počítači a komunikuje s CHDÚ a nadstavbovým pokladničným programom Pokladnica OBERON.

Okrem tejto e-kasy potrebujete na zriadenie predajného miesta ešte: PC so systémom Win 7 alebo vyšší, nainštalovaný program OBERON s licenciou alebo bez nej, tlačiareň pokladničných dokladov prípadne zákaznícky displej alebo peňažná zásuvka. Identifikačné a autenfikačné údaje potrebné na sprevádzkovanie ekasa zariadenia získate na portáli financnasprava.sk. Pre inštaláciu a oživenie celej zostavy do prevádzky nás kontaktujte.

Ďalšie informácie

Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ): eKasa PANDORA CHDÚ
Výrobca CHDÚ: EXALOGIC, s. r. o.
Certifikovaný ovládač CHDÚ: EXALOGIC CashRegister Manager (eKasa klient PPEKK)
Názov pokladničného programu (PPEKK): eKasa PANDORA PPEKK
Názov nadstavbového pokladničného programu: OBERON – Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON)
Číslo rozhodnutia o certifikácii/právoplatnosť rozhodnutia: 17757/2020

Obsah balenia: fiškálne zariadenie eKasa PANDORA, sieťový adaptér, návod na použitie (na stiahnutie).